Extra, korte, ledenvergadering
voorafgaand aan boekpresentatie

Bijzondere ledenvergadering op donderdag 19 oktober om 20:00 uur in De Swaen

Voorafgaand aan de feestelijke presentatie van “Edam, Kroniek van een Zuiderzeestad” is er een korte ledenvergadering.

 

Agendapunten zijn:

1. Opening
2. Kleine statutenwijziging (zie uitleg hieronder)
3. Sluiting

 

De voorgestelde statutenwijziging betreft twee punten. Ten eerste een actualisatie en aanscherping van de doelstelling in verband met thema’s leefbaarheid, natuur en groen, het milieu en het klimaat.

Ten tweede het laten vervallen van nieuwe benoemingen van Ereleden. In de jaarvergadering van 2022 is besloten dat vanaf dat moment geen nieuwe Ereleden meer worden benoemd, maar alleen nog Leden van Verdienste.

De wijzigingen treft u hieronder aan. De wijzigingen zijn vetgedrukt en cursief weergegeven.
De volledige concept-akte kunt u onder deze link lezen. Tijdens de vergadering wordt hierover gestemd.

Aanvulling doelstelling (artikel 2)

Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel het stedenschoon van Edam en omgeving te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen, het gevoel voor het eigen karakter van de gemeente bij haar ingezetenen te ontwikkelen en de plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast te leggen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Het belangengebied betreft het gebied van de gemeente Edam-Volendam (uitgezonderd de bebouwde kom van Volendam) en het gebied van de voormalige gemeente Zeevang (vanaf een januari tweeduizend zestien (01-01-2016) met de gemeentelijke herindeling onderdeel van de gemeente Edam-Volendam) tot de Kerkesloot (nabij Middelie) en Axwijk. Het belangengebied is gearceerd aangegeven op de aan deze akte gehechte kaart, welke door de comparant ter waarmerking is ondertekend.

Wat betreft de oude kom van Edam maakt de vereniging zich sterk voor individuele panden en objecten zoals bruggen; en voor de kwaliteitsbewaking van de openbare ruimte zoals straten, pleinen, openbaar groen, groenstroken en de vesting, die als geheel een rijksmonument is en ook als zodanig behandeld moet worden. Tevens stelt de vereniging zich ten doel het beschermen, handhaven, verdedigen en versterken van de stadsstructuur en de stedenbouwkundige samenhang in haar cultuurhistorische context, zoals omschreven bij de aanwijzing tot Rijks-Beschermd Stadsgezicht (23 augustus 1977, MMA/Mo 190490 I). De vereniging maakt zich sterk voor de authenticiteit van de stad, zeker wanneer er sprake is van inbreiding. 

De verenging beschouwt het daarbij als haar maatschappelijke taak om, in nauwe samenhang met haar overige doelstellingen, zich in te zetten voor leefbaarheid, natuur en groen, het milieu en het klimaat in en om de stad Edam.

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel onder andere door:

 1. Het houden van vergaderingen.
 2. Het beschermen, waaronder het voorkomen van afbraak, van- alsmede het bevorderen tot een goede instandhouding, restauratie en/of renovatie van historisch en/of architectonisch waardevolle gebouwen, waaronder monumenten, panden en stadsgezichten die van bijzondere betekenis zijn en gelegen zijn in het belangengebied. Voor de betekenis van de begrippen renovatie en restauratie is bepalend hetgeen daaromtrent is vastgesteld in de nationale beoordelingsrichtlijn nummer 5020 van het Nationaal Restauratie Centrum te Amsterdam, zoals deze richtlijn of een daarvoor in de plaats getreden richtlijn luidt ten tijde dat bedoelde betekenis dient te worden vastgesteld.
 3. Het beschermen en bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimten in Edam, waaronder mede begrepen moet worden: bewaken van de stedenbouwkundige structuur en de kwaliteit van de openbare ruimten in Edam, waaronder mede begrepen de rooilijnen, straatprofielen, bestratingen en stoepen, sluizen en bruggen, groenvoorzieningen, grachten en vaarten, vestingwerken, straatmeubilair, beschoeiingen en walmuren, verlichting en reclame-uitingen.
 4. Het beschermen en bevorderen van een goede instandhouding van cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke waarden zoals beplantingen, wegen, watergangen, dijken, karakteristieke landschapselementen zoals lintbebouwing en ringvaarten en in het bijzonder de monumentale zeedijken in het belangengebied.
 5. Het beveiligen en bevorderen van het natuurschoon en het karakteristieke open waterlandse landschap in het belangengebied. Daarbij hoort ook het beschermen, bewaren en openhouden van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam als een groene ring van cultuurhistorie en open landschap, het openhouden van de Purmer, het beschermen van de Zeevang en het openhouden van het groene lint langs de N247 tussen Amsterdam en Hoorn. Dit alles om cultuurhistorische redenen en om redenen van natuur, klimaat en milieu. De vereniging wil zich in dit verband sterk maken voor klimaatadaptie, klimaatmitigatie, energietransitie, biodiversiteit en de leefbaarheid van de stedelijke en groene leefomgeving.
 6. Het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende zaken, op de historie van Edam, gemeente Edam-Volendam, betrekking hebbende.
 7. Het in eigendom verkrijgen, vervreemden en beheren van historisch en/of architectonisch waardevolle gebouwen, waaronder monumenten en beeldbepalende panden alsmede historische tuinen in het belangengebied.
 8. Het uitgeven van een periodiek.
 9. Het verzamelen en uitgeven van gegevens, de geschiedenis van het belangengebied betreffende.
 10. Het aanleggen van een inventaris van de nog bestaande bouw en kunstwerken uit vroeger tijden.
 11. Het geven van adviezen en zo nodig geldelijke steun ter bereiking van bovenvermelde doelen.
 12. Het (laten) procederen voor en/of namens de vereniging.
 13. Alle andere middelen welke bevorderlijk kunnen zijn ter bereiking van het doel van de vereniging.

 

Leden van Verdienste/Ereleden (artikelen 5, 6 en 14)

Lidmaatschap

Artikel 5

 1. De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigende leden.
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd. Zoals is besloten in de algemene ledenvergadering van zeven juni tweeduizend twee en twintig (07-06-2022) worden vanaf dat moment geen nieuwe Ereleden meer benoemd, maar nog slechts Leden van verdenste.
 4. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun bijzondere inzet voor de vereniging, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd.
 5. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie die een veelvoud is van de jaarlijkse contributie van een gewoon lid en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

 

Artikel 6

 1. Over de toelating van gewone leden beslist het bestuur.
  Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 1. Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden door de algemene ledenvergadering benoemd.
 2. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
  In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Toegang, stemrecht en besluitvorming

Artikel 14

 1. Alle leden -zowel de gewone, als de begunstigende, de ereleden en de leden van verdienste- hebben toegang tot de jaarvergaderingen en overige algemene ledenvergaderingen en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen.
 1. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die rechtstreeks hetzij hemzelf, zijn echtgenoot, geregistreerde partner, of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voorzover de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen.
  Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen
  Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd.
  Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot
Onder stemmen in dit artikel worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, als hoedanig niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het, stemmend lid ondertekende stemmen.

 1. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, mits op voorstel van de voorzitter.