Egbert Snijderplein 2020

Egbert Snijderplein – oktober 2020

Het Egbert Snijderplein in de regen. Troostelozer dan dit kan het niet worden. Zou je denken.

Hoewel iedereen het erover eens is dat het Egbert Snijderplein met zijn twee terrassen en de dierenarts een uitnodigende en levendige entree van de oude binnenstad vormt, lijkt het er steeds meer op dat het plein tot de sluitpost van de gemeentelijke ruimtelijke ordening dreigt af te glijden.
Touringcars voor massatoerisme? Het Egbert Snijderplein! En, sinds kort, de brandweerremise? Het Egbert Snijderplein!

Daar kan en wil de vereniging Oud Edam niet in meegaan.

Vereniging Oud Edam heeft een aantal wezenlijke aandachtspunten: kwaliteitsbewaking van de openbare ruimte, het handhaven en versterken van de stadsstructuur, het ritme van de stad, en, in zijn geheel – de vesting: een rijksmonument, rondom het van rijkswege beschermde stadsgezicht.

De vesting? Het rijks-beschermde stadsgezicht? Het Egbert Snijderplein! Het Egbert Snijderplein is de entree van de stad en die entree mag niet aan het zicht onttrokken worden. Dit is niet iets dat wij zelf verzinnen, het is een wettelijk recht dat de stad Edam van rijkswege is toegekend: vrij zicht op de vesting en de stad.

Het plan voor toeristenbussen op het Egbert Snijderplein kwam in het voorjaar van 2019 al ter sprake, toen de gemeenteraad zich boog over de parkeergelegenheid aan de Singelweg. De raad koos gelukkig voor de simpele variant, met als resultaat het terrein zoals het er nu ligt. Daarbij werd tegelijkertijd en geheel automatisch gekozen voor de optie ‘parkeerterrein E. Snijderplein t.b.v. touringcars aanpassen’. Een beetje tussen neus en lippen door, een soort 1 + 1 gratis. Met als ‘bonus’ dat de buurtbewoners hun parkeerplek vlakbij huis kwijt zijn, het vrije zicht op de stad en de vesting verdwijnt en de mensen die bij Hof van Holland of Jimmy Garden lekker een terrasje willen pikken, tegen touringcars moeten aankijken. Met een beetje pech zelfs touringcars met ronkende motor. Het gaat niet één of twee bussen, maar vijf. Daar komt ook nog eens bij dat het Egbert Snijderplein qua verkeersveiligheid een uitermate ongelukkige plek is. Streekbussen, forensen die een sprintje trekken om de bus te halen, fietsende jongeren op weg naar school, mensen met een zieke hond naar de dierenarts – moeten daar ook nog touringcars bij?

Van meet af aan is het bestuur van Oud Edam niet gelukkig met deze plannen en heeft naar aanleiding van de combinatie Singelweg-Egbert Snijderplein, in oktober 2019 een brief aan het college geschreven. Geen reactie. In deze brief kwamen wij met alternatieven, zoals het industrieterrein (met wachtruimte) of t.z.t. daar waar de derde ontsluitingsweg aansluit op de Dijkgraaf Poschlaan of, nog liever, gebruikmakend van de grond rond en onder de aansluiting met de N247 een parkeerterrein en laadhub voor touringcars realiseren. Dat zou van een langetermijnvisie getuigen.

We zijn inmiddels een jaar verder en wij gaan in onze visie m.b.t. busparkeren op het Egbert Snijderplein inmiddels nog een stap verder: wij zouden het liefst zo min mogelijk bustoerisme in Edam willen faciliteren. Bustoeristen worden in grote groepen met een noodvaart door ons stadje gejaagd en geven geen cent uit. Hun aanwezigheid geeft overlast, om te beginnen door de overdaad aan touringcars waar iedereen zich aan ergert en die ook voor onveilige situaties zorgen.

Noemde Edam zich niet al een tijdje Little Amsterdam? In Amsterdam wordt de groepsgrootte al aangepakt; voor rondleidingen geldt een maximum van 25 personen, die ook nog eens een heffing betalen, de zogeheten vermakelijkhedenretributie. Dat zou heel wat bussen schelen!

Een oplossing voor het Egbert Snijderplein mag ook niet ten koste gaan van parkeerplekken voor bewoners en bezoekers bij de Grote Kerk. Dat zou verplaatsen van het probleem zijn; een waterbedeffect. De huidige capaciteit bij de Grote Kerk is voor twee toeristenbussen. Als dat aantal plekken in de praktijk te klein is, moet er een structurele oplossing komen, buiten de oude kom. En ook hier speelt het zicht op de stad en de vesting mee. Juist bij de nog redelijk ongeschonden noordelijke entree van de stad.

Waar moeten de bussen dan naartoe? In ieder geval niet naar de Singelweg, zoals inmiddels al is gesuggereerd. Dat terrein is in overleg met omwonenden en Oud Edam zo aangelegd, dat het vrije zicht op de stad en de vesting, waar Edam wettelijk recht op heeft, zo veel mogelijk gewaarborgd is.

Terug naar het Egbert Snijderplein. Daar is nu ook de optie bijgekomen om er de brandweerremise te vestigen. Ook al zo’n slecht idee. Het is er druk met paspassagiers en scholieren, er zijn op dat moment geen parkeerplekken waar de brandweerlieden snel hun auto kwijt kunnen.

En o ja, waar moeten die toeristenbussen dan naartoe?

Het gaat voor de brandweer weliswaar om een tijdelijke oplossing, maar de grote vraag is: hoe tijdelijk is tijdelijk? En wat zijn de consequenties voor de omwonenden en de verkeersveiligheid? Voor de brandweerremise wordt ook de keerlus aan de Burg. Versteeghsingel genoemd. Een veel betere optie, met veel meer ruimte.

Waarom moet de brandweer tijdelijk verhuizen? Bij de aanbesteding van de Hoogstraat was er aanvankelijk sprake van om het brandweerterrein pas te ontwikkelen als er een goede nieuwe locatie voor de brandweer zou zijn gevonden. Die is er om verschillende redenen nog steeds niet, maar kennelijk is er opeens haast om het brandweerterrein toch te ontwikkelen. Er is aan de projectontwikkelaar toegezegd dat ze in het tweede kwartaal van 2021 over het terrein kunnen beschikken.

Er moet nu eens goed nagedacht worden over wat we willen met die toeristenbussen en de brandweer, zonder dat er een waterbed wordt gecreëerd. Het lijkt alsof de gemeente koste wat het kost het Egbert Snijderplein zijn huidige functie wil ontnemen en wil verrommelen met een invulling waar het plein niet op berekend is. Wat is er mis met parkeren op het Egbert Snijderplein voor buurtbewoners en dagjesmensen? Wat is er mis met een terrasje pikken, wat is er mis met het zicht op Edam?