ANBI

ANBI

Vereniging Oud Edam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Contactgegevens:
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8
1135 WP  Edam
email:       info@oud-edam.nl
website:   www.oud-edam.nl
bankrekening: NL27 RABO 0113 8859 11
KvK Noordwest-Holland: 40624697
RSIN: 47.19.864

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit Wim van den Essenburg, Tom Lust, Alex Ridder, Leontien Rosier, Peter de Vries en Wim de Wolf.
Voor contactinfo klik hier.
Bestuursleden en commissie- en werkgroepleden zijn vrijwilligers en ontvangen derhalve geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in het belang van de vereniging gemaakte kosten.

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel het stedenschoon van Edam en omgeving te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen, het gevoel voor het eigen karakter van de gemeente bij haar ingezetenen te ontwikkelen en de plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast te leggen.
Dit alles in de meest ruime zin.

Beleid:
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel onder andere door:

 1. Het houden van vergaderingen.
 2. Het beschermen, waaronder het voorkomen van afbraak, van alsmede het bevorderen tot een goede instandhouding, restauratie en/of renovatie van historisch en/of architectonisch waardevolle gebouwen, waaronder monumenten, panden en stadsgezichten die van bijzondere betekenis zijn en gelegen zijn in het belangengebied.
 3. Het beschermen en bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimten in Edam, waaronder mede begrepen bestratingen en stoepen, sluizen en bruggen, groenvoorzieningen, grachten en vaarten, vestingwerken, straatmeubilair, beschoeiingen en walmuren, verlichting en reclame uitingen.
 4. Het beschermen en bevorderen van een goede instandhouding van cultuur historische, natuur en landschappelijke waarden zoals beplantingen, wegen, watergangen, dijken en in het bijzonder de monumentale zeedijken in het belangengebied.
 5. Het beveiligen en bevorderen van het natuurschoon en het karakteristieke open Waterlandse landschap in het belangengebied.
 6. Het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende zaken, op de historie van Edam, gemeente Edam-Volendam, betrekking hebbende.
 7. Het in eigendom verkrijgen, vervreemden en beheren van historisch en/of architectonisch waardevolle gebouwen, waaronder monumenten en beeld bepalende panden alsmede historische tuinen in het belangengebied.
 8. Het uitgeven van een periodiek.
 9. Het verzamelen en uitgeven van gegevens, de geschiedenis van het belangengebied betreffende.
 10. Het aanleggen van een inventaris van de nog bestaande bouw en kunstwerken uit vroeger tijden.
 11. Het geven van adviezen en zo nodig geldelijke steun ter bereiking van bovenvermelde doelen.
 12. Het (laten) procederen voor en/of namens de vereniging.
 13. Alle andere middelen welke bevorderlijk kunnen zijn ter bereiking van het doel van de vereniging.

Voor een PDF van de complete statuten klik hier

Oud Edam in 2014:
Voor het Jaarverslag Activiteiten 2014 klik hier
Voor de Balans 2014 klik hier
Voor de Toelichting op de Jaarrekening 2014 klik hier

Oud Edam in 2015
Voor het financieel jaarverslag (jaarrekening) van 2015 klik hier

Oud Edam in de nabije toekomst:
Voor het Beleidsplan 2016 klik hier.