ANBI

ANBI

Vereniging Oud Edam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In 2012 heeft de belastingdienst Vereniging Oud Edam aangemerkt als Culturele ANBI.
Ons mission statement vindt u op onze homepage www.oud-edam.nl. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Contactgegevens:
Postbus 1, 1135 ZG EDAM

email:       info@oud-edam.nl
website:   www.oud-edam.nl
bankrekening: NL27 RABO 0113 8859 11
KvK Noordwest-Holland: 40624697
RSIN: 47.19.864

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit Leontien Rosier, Peter de Vries, Tom Lust, Wim de Wolf, Alex Ridder en Ellen van de Laar.
Voor contactinfo klik hier.
Bestuursleden en commissie- en werkgroepleden zijn vrijwilligers en ontvangen derhalve geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in het belang van de vereniging gemaakte kosten.

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel het stedenschoon van Edam en omgeving te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen, het gevoel voor het eigen karakter van de gemeente bij haar ingezetenen te ontwikkelen en de plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast te leggen.
Dit alles in de meest ruime zin.

 

Beleid:
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel onder andere door:

 1. Het houden van vergaderingen.
 2. Het beschermen, waaronder het voorkomen van afbraak, van alsmede het bevorderen tot een goede instandhouding, restauratie en/of renovatie van historisch en/of architectonisch waardevolle gebouwen, waaronder monumenten, panden en stadsgezichten die van bijzondere betekenis zijn en gelegen zijn in het belangengebied.
 3. Het beschermen en bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimten in Edam, waaronder mede begrepen bestratingen en stoepen, sluizen en bruggen, groenvoorzieningen, grachten en vaarten, vestingwerken, straatmeubilair, beschoeiingen en walmuren, verlichting en reclame uitingen.
 4. Het beschermen en bevorderen van een goede instandhouding van cultuur historische, natuur en landschappelijke waarden zoals beplantingen, wegen, watergangen, dijken en in het bijzonder de monumentale zeedijken in het belangengebied.
 5. Het beveiligen en bevorderen van het natuurschoon en het karakteristieke open Waterlandse landschap in het belangengebied.
 6. Het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende zaken, op de historie van Edam, gemeente Edam-Volendam, betrekking hebbende.
 7. Het in eigendom verkrijgen, vervreemden en beheren van historisch en/of architectonisch waardevolle gebouwen, waaronder monumenten en beeld bepalende panden alsmede historische tuinen in het belangengebied.
 8. Het uitgeven van een periodiek.
 9. Het verzamelen en uitgeven van gegevens, de geschiedenis van het belangengebied betreffende.
 10. Het aanleggen van een inventaris van de nog bestaande bouw en kunstwerken uit vroeger tijden.
 11. Het geven van adviezen en zo nodig geldelijke steun ter bereiking van bovenvermelde doelen.
 12. Het (laten) procederen voor en/of namens de vereniging.
 13. Alle andere middelen welke bevorderlijk kunnen zijn ter bereiking van het doel van de vereniging.

Voor een PDF van de complete statuten klik hier

 

Oud Edam in de afgelopen jaren

Jaarverslagen
Jaarvergaderingen