Beleidsplan 2016

Plannen voor 2016

Op de agenda: in verband met het overlijden van onze penningmeester Hans de Boer is de de Algemene Ledenvergadering 2016, die gepland stond voor medio mei, uitgesteld. U ontvangt nader bericht.

We willen Oud Edam sterker profileren als de proactieve vereniging die de vinger aan de pols houdt waar het gaat om het monumentenbeleid van de gemeente.
Een belangrijk beleidspunt voor Vereniging Oud Edam is dat de gemeente een bouwhistoricus aanstelt of raadpleegt, om vanuit zijn of haar vakkennis te kunnen adviseren bij alles wat te maken heeft met handhaving van het beschermde stadsgezicht, omgevingsvergunningen en de Erfgoedwet.

In 2015 hebben we een aantal dossiers aangepakt, die hun vervolg krijgen in 2016. Bijvoorbeeld:

  • Korsnästerrein: een visie op de vesting en het Korsnästerrein gepresenteerd in de Stadskrant en de website. Hierin wordt gepleit voor het verplaatsten van de toegangsweg naar de oude binnenstad, waarmee die wordt ontlast; voor het aanleggen van een parkeergarage onder de nieuw te bouwen wijk, waarmee de binnenstad wordt ontlast; voor het aanleggen van een wijk met behoud van de structuur van de stadwal (monumentenstatus) zoals die er nu ligt.
  • Speeltoren: de Vereniging Oud Edam heeft zich sterk gemaakt voor de aankoop (eventueel huur) van de Speeltoren en het behoud van de bijbehorende tuin als openbare ruimte, mede gezien de grote investering die de Vereniging Oud Edam in deze heeft gedaan door de contouren van de oorspronkelijke O.L. Vrouwe Kerk weer zichtbaar te maken.
  • Zeesluis: de Vereniging Oud Edam heeft haar visie gegeven op plannen die de gemeente heeft laten ontwikkelen voor de passage over de Zeesluis, waaronder enkele varianten met een nieuw aan te leggen fietsbrug. Aangezien het hier een provinciaal monument betreft en bijzonder stedenschoon, is gekozen voor de minst ingrijpende optie: het verbreden van de huidige passage, zodat men met de fiets aan de hand of met rolstoel e.d. over de Zeesluis kan.
  • Molenbiotoop en Gemaalcomplex: dit betreft een rijksmonument (molen) en een provinciaal monument (gemaalcomplex). De eigenaar van de dienstwoning heeft toestemming gekregen voor vergunningvrij bouwen. In de ogen van Vereniging Oud Edam echter zonder rekening te houden met het bestemmingsplan, waarin staat dat een bepaalde ruimte vrij moet blijven rond de molen, de zogeheten molenbiotoop. Vereniging Oud Edam heeft contact met de gemeente inzake het vergunningenbeleid. Vereniging Oud Edam vreest dat bij een onduidelijk vergunningenbeleid de eigenaar uiteindelijk aan het kortste eind trekt.

Oud Edam is een vereniging. We willen de leden meer bij de vereniging betrekken – een vereniging voor en door de leden.

Dat willen we bereiken door zichtbaarder te worden. Fysiek, door het organiseren van ledenactiviteiten. Tot nu toe waren dat voornamelijk lezingen. Nu willen we kijken of er buitenactiviteiten te organiseren zijn, ook voor gezinnen. Het algemene thema is “ken je stad”. Dat kan bijvoorbeeld door een speurtocht voor kinderen, zoals die ook in musea zijn.
Samenwerking met het Edams Museum ligt hierbij voor de hand.

Ook digitaal willen we zichtbaarder worden. Met het starten van een nieuwsbrief willen we de leden meer betrekken bij onze werkzaamheden. Zo hebben we een aantal dossiers onder handen op het gebied van monumentenbeleid. Door middel van de nieuwsbrief willen we de leden daarover sneller kunnen informeren en intensiever bij betrekken. De webmaster moet zo een ‘community manager’ worden.

We hebben gemerkt dat oude foto’s en films bijzonder worden gewaardeerd. Die komen op de website. We willen de leden vragen om te reageren, zodat we te weten komen wie wie is op de foto’s en films.

Uiteraard geven we ook in 2016 ons gratis ledenblad, het Periodiek, weer uit. En naar verwachting zal het boek “Edam stad in beweging” in het voorjaar van 2016 verschijnen.